سلماس

شماره ۴۹۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خدابنده، سرتیپیSartipi ، سلطانی، هاشم امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه قطور، ناودیس لیلوس، کوه قلندو،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى