سرو- گنگچین

شماره ۴۹۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى