هشت‌چین

شماره ۵۶۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فریدی، انوری، قاسمی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه قزل اوزن،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى