حلب

شماره ۵۶۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهارفیروز، احمدی، نظری، فنودی، سیاره، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه قزل اوزن، کوه پلنگى، کوه سارى گونى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: زنجان