کوهین

شماره ۵۶۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه و گزارش به صورت pdfموجود است.

کلید واژه ها: همدان