نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۰۷۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1واحدهای ماگمایی 2500Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
2واحدهای ماگمایی 1000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
3واحدهای ماگمایی 1000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
4واحدهای کواترنری 2000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
5واحدهای صنعتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
6واحدهای صنعتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
7هماتیتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
8نقاط فرونشستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
9نقاط شهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
10نقاط ارتفاعی-صفی آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
11نقاط ارتفاعی_مشکانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
12نقاط ارتفاعی_کاکلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
13نقاط ارتفاعی_فرومدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
14نقاط ارتفاعی_سنخواستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
15نقاط ارتفاعی_سلطان آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
16نقاط ارتفاعی_رباط قره بیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
17نقاط ارتفاعی_جغتایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
18نقاط ارتفاعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
19نقاط آتشفشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
20نشانه سطحی کانی سازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °