نقشه ها

نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۷۲ مورد از کل ۲٬۰۷۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
2061نقاط ارتفاعی_کاکلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2062نقاط ارتفاعی_مشکانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2063نقاط ارتفاعی-صفی آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2064نقاط شهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2065نقاط فرونشستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2066هماتیتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2067واحدهای صنعتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2068واحدهای صنعتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2069واحدهای کواترنری 2000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
2070واحدهای ماگمایی 1000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
2071واحدهای ماگمایی 1000Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2072واحدهای ماگمایی 2500Kسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °