نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶۷ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1قمزمین شناسیقم1:100000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۵
2 پرکنزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۳ تا °۶۳.۳ از °۱۷.۵ تا °۱۸
3 کوهکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۳ تا °۶۳.۳ از °۱۸ تا °۱۸.۵
4 شیرین‌زادزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۸.۵ تا °۱۹
5 دهکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۹ تا °۱۹.۵
6 جالقزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۹.۵ تا °۲۰
7 نرانوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۲۰ تا °۲۰.۵
8 جنگلىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۰.۵ تا °۲۱
9 کوسیچىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۱ تا °۲۱.۵
10 سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۱.۵ تا °۲۲
11 کوشکوکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۲ تا °۲۲.۵
12 تلخ‌آب‌2زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۲.۵ تا °۲۳
13 جیوانىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳ تا °۲۳.۵
14 رحکامزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳.۵ تا °۲۴
15 پیشینزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۴ تا °۲۴.۵
16 آشارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۴.۵ تا °۲۵
17 زابلىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۵ تا °۲۵.۵
18 گشتزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۵.۵ تا °۲۶
19 گزوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۶ تا °۲۶.۵
20 تلخ‌آب‌1زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۶.۵ تا °۲۷