نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 ابریشم‌رودزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
182 عباس آبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
183 جاجرمزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
184رباط قره‌بیلزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
185حاجی آباد(سعادت‌آبادهرمزگان)زمین شناسیفارس1:100000- از °۵۵.۵ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
186باغاتزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
187سیرجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
188پاریززمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
189رفسنجان2زمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
190 کشکوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
191بسابزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
192اسفوردىزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
193 چادرملوزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
194زمان‌آبادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
195رباط پشت‌بادامزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۳ تا °۳۳.۵
196 دره‌دائىزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
197 میامىزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
198 رى‌آبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
199 دوزینزمین شناسیگلستان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
200 رستاقزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵