نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121سبزوارانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹
122خانه‌خاتونزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹ تا °۲۹.۵
123گوکزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰
124 زنوغانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۲.۵ تا °۳۳
125دیهوکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳ تا °۳۳.۵
126 رباط‌ خوشابزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
127 طاهرآبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
128 قاسم‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
129 بردسکنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
130ششتمدزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
131سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
132صفى‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
133 شیروانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
134 کاکلىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
135مینابزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
136نودززمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
137 پاگدارزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
138اسفندقهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
139ساردوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
140راینزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰