نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141کرمانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
142حرجندزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
143لکرکوهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
144دربندزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
145نایبند - نایبندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
146شکست ‌آبشالهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
147بشرویهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
148عشق آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
149 درونهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
150دارینزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
151باشتینزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
152 جغتاىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
153بجنوردزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
154 راززمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
155دولت آباد اسفندقهزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳۰ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
156بزار(ده سرد)زمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
157بافتزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
158بردسیرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
159باغینزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
160زرندزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰.۵ تا °۳۱