نقشه ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
161راورزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۱.۵
162 غرب ‌شکسته آبشالهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۲.۵ تا °۳۳
163 کریتزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
164طبسزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
165شیرگشتزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
166 مرى(اسبکشان)زمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
167 احمدآبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
168 داورزنزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
169فرومدزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
170سنخواستزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
171دشت‌ور(ارزوئیه)زمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
172خبرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
173بلوردزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
174چهارگنبدزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
175رفسنجان1زمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
176داورانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
177 بهابادزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
178 شمال‌بهابادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
179رباط‌خانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
180 حلوانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴