نقشه ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
201باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
202باغینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
203بافتزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
204بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
205بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
206بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
207بروجنزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
208بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
209بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
210بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
211بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
212بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
213بصيران 7853- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
214بصیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
215بلده 6362- لیتولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
216بلوردزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
217بمزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
218بندانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵
219بندینىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵.۵ تا °۲۶
220بهادران 6952- گسلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °