نقشه ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
221لیتولوژی-جواهر ده 6063سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
222گسل_تبريز 5266سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
223چین_تبريز 5266سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
224لیتولوژی_تبريز 5266سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
225گسل_تويسركان 5659سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
226چین_تويسركان 5659سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
227لیتولوژی_تويسركان 5659سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
228گسل_ترکمن چای- قره چمن 5465سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
229چین_ترکمن چای- قره چمن 5465سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
230لیتولوژی_ترکمن چای- قره چمن 5465سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
231گسل_تربت جام 8160سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
232چین_تربت جام 8160سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
233لیتولوژی_تربت جام 8160سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
234گسل_تربت حيدريه 7860سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
235چین_تربت حيدريه 7860سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
236لیتولوژی_تربت حيدريه 7860سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
237گسل_تیژ تیژ (تیزنیزه) 5360سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
238لیتولوژی_تیژ تیژ (تیزنیزه) 5360سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
239گسل_شورجستان 6452سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
240چین_شورجستان 6452سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °