نقشه ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
61 داورزنزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
62 درگززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
63 دره‌دائىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
64 درونهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
65 دهاقانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱.۵ تا °۳۲
66 ده‌سلمزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
67 دوزینزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
68 دوستانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
69 دولاشىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴.۵ تا °۳۵
70 دیواندرهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
71 راززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
72 رامسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶.۵ تا °۳۷
73 رباط‌ خوشابزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
74 رباط‌سفیدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
75 رباط‌کریمزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
76 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
77 رستاقزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
78 رضىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
79 رهگامزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳.۵ تا °۲۴
80 رونیززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵