نقشه ها

نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1581باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1582سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1583پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1584رفسنجان2زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1585 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1586بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1587اسفوردىزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1588 چادرملوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1589زمان‌آبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1590رباط پشت‌بادامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1591 دره‌دائىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1592 میامىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1593 رى‌آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1594 دوزینزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1595 رستاقزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1596گل‌گهرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1597زردوزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1598شهربابکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1599انارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1600 بافقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲