نقشه ها

نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1601آریز(آبریز)زمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1602ساغندزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1603بیاضهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1604خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1605عروسانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1606رزوهزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1607بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1608رامیان - خوش ییلاقزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1609 بزنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1610 دارابزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1611قطروئیهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1612کر‌سفیدزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1613رباطزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1614دهجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1615 بهادرانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1616 فهرجزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1617 خرانقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1618 زرینزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1619 اردیبزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1620فرخىزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳.۵ تا °۳۴