نقشه ها

نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1621مصرزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1622 دولاشىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1623معلمانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1624 شاهرودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1625 على‌آبادزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1626لارزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1627 جویم (زرین دشت)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1628 نمردانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1629نیریززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1630چاهک(غوری)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1631کامرودزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1632 نیرزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1633 یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1634 اردکانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1635 مهدى‌آبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1636کبودانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1637چوپانانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1638جندقزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1639کلاته رشمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1640معبدزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶