نقشه ها

نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1641دامغانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1642گرگانزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1643 مهلکهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1644 جهرمزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1645 فسازمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1646 رونیززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1647 آباده - ‌طشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1648سوریانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1649جیانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1650ده‌شیرزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1651خضرآبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1652 عقدازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1653 چاه‌نوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1654انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1655نخلکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1656 خاورکوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1657جامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1658کیاسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1659 بهشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1660 خنجزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸