نقشه ها

نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1661 قیروکارزینزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1662 کوشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1663 سروستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1664ارسنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1665سعادت شهرزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1666ده‌بیدزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1667 ابرکوهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1668 کفه‌طاقستانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1669سروبالازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1670 نائینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1671عشینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1672سرخشادزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1673 کوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1674سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1675 پل‌سفیدزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1676 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1677 شیرینوزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1678 مظفرىزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1679 فیروزآبادزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1680کوارزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵