نقشه ها

نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1661 خنجزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1662 قیروکارزینزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1663 کوشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1664 سروستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1665ارسنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1666سعادت شهرزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1667ده‌بیدزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1668 ابرکوهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1669 کفه‌طاقستانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1670سروبالازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1671 نائینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1672عشینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1673سرخشادزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1674 کوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1675سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1676 پل‌سفیدزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1677 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1678 شیرینوزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1679 مظفرىزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1680 فیروزآبادزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹