نقشه ها

نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1661فراشبندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1662فرخىزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1663فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1664فیض‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1665فرومدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1666گابریک (یکدار)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1667گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1668گیوىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1669گل‌گهرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1670گلپایگانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1671گنابادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1672گرگانزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1673حلبزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1674 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1675 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1676حنازمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1677هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1678هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1679سراسکند( هشترود)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1680حرجندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱