نقشه ها

نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1701 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1702وفسزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1703 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1704آوجزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1705ابهرزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1706رودبارزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1707 بندر انزلىزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1708بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1709ملایرزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1710 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1711کبودر‌آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1712 مرزبانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1713سلطانیه -خدابندهزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1714طارمزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1715خلخالزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1716 آستارازمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1717نهاوندزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1718تویسرکانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1719 کوهینزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1720 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶