نقشه ها

نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1701کامرودزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1702هشتگرد - کرجزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1703کهریزنوزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1704کارواندارزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1705کاشانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1706 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1707کوارزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1708کلستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1709کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1710کرمانشاهزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1711خبرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1712خوافزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1713خلخالزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1714خانه‌خاتونزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1715 خرانقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1716خاشزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1717خضرآبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1718خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1719خوىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1720خونیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵