نقشه ها

نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1741مصرزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1742 میامىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1743میانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1744مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
1745میرجاوهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1746 محمدآباد کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1747مختارانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1748 مظفرىزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1749نهاوندزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1750نجف‌آبادزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1751نخلکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1752نرماشیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1753نطنززمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1754نهبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1755نیشابورزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1756 نوبرانزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1757 نورزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1758نوک‌آبادزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1759 اردیبزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1760اشنویهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵