نقشه ها

نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1761 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1762وفسزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1763 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1764آوجزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1765ابهرزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1766رودبارزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1767 بندر انزلىزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1768بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1769ملایرزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1770 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1771کبودر‌آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1772 مرزبانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1773سلطانیه -خدابندهزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1774طارمزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1775خلخالزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1776 آستارازمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1777نهاوندزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1778تویسرکانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1779 کوهینزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1780 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶