نقشه ها

نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1761اسکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1762پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1763پى بشکزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1764قلعه‌منوجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷ تا °۲۷.۵
1765قره‌ضیاءالدینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1766قائنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1767قزوینزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1768قمزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1769قطورزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1770 قوچانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1771رفسنجان2زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1772رفسنجان1زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1773رامکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
1774 رامسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1775رشتزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1776راورزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1777راینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1778 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1779رمشکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۶.۵ تا °۲۷
1780 رى‌آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷