نقشه ها

نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1781 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1782حلبزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1783 زنجانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1784هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1785گیوىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1786اردبیلزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1787 رضىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1788بیله‌سوار - گرمىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1789هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1790سنقرزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1791قروهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1792 بیجارزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1793قجور - یاسوکندزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1794ماه‌نشانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1795میانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1796سرابزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1797مشکین‌شهرزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1798لاهرودزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1799زیوهزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1800کرمانشاهزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵