نقشه ها

نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1781حلبزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1782 زنجانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1783هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1784گیوىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1785اردبیلزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1786 رضىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1787بیله‌سوار - گرمىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1788هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1789سنقرزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1790قروهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1791 بیجارزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1792قجور - یاسوکندزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1793ماه‌نشانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1794میانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1795سرابزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1796مشکین‌شهرزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1797لاهرودزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1798زیوهزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1799کرمانشاهزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1800میانراهان(کرکسار)زمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵