نقشه ها

نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1801 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1802 دیواندرهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1803تکابزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1804تخت‌سلیمانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1805سراسکند( هشترود)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1806قره‌چمن - ترکمن چاىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1807اهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1808کلیبرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1809اصلاندوززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1810 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1811 تیژتیژزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1812 باینجوبزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1813 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1814شاهین‌دژزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1815 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1816بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1817 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1818ورزقانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1819ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1820 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵