نقشه ها

نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1801میانراهان(کرکسار)زمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1802 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1803 دیواندرهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1804تکابزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1805تخت‌سلیمانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1806سراسکند( هشترود)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1807قره‌چمن - ترکمن چاىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1808اهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1809کلیبرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1810اصلاندوززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
1811 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1812 تیژتیژزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1813 باینجوبزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1814 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1815شاهین‌دژزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1816 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1817بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1818 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1819ورزقانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1820ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴