نقشه ها

نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1801قلعه‌سردار - سردارزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1802 سردشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1803ساردوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1804سارقنجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1805 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1806سروبالازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1807ساوهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1808سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1809سفیدسنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1810سمیرمزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1811سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1812شاهین‌دژزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1813شهربابکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1814 شاهرودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1815شکرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1816 شامکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1817ششتمدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1818شیراززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1819عشق آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1820 شمال‌بهابادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵