نقشه ها

نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1821 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1822 مریوانزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1823سقززمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1824 میاندوآبزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1825مراغهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1826اسکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1827تبریززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1828سیه‌رودزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1829 بانهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1830آلوتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1831مهابادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1832عجب‌شیرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1833آذرشهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1834مرندزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1835جلفازمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1836 سردشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1837نقدهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1838اشنویهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1839 ارومیهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1840تسوجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵