نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181گنابادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
182گلپایگانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
183گل‌گهرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
184گیوىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
185گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
186گابریک (یکدار)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
187فرومدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
188فیض‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
189فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
190فرخىزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳.۵ تا °۳۴
191فراشبندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
192فرمهینزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۴.۵ تا °۳۵
193فنوجزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۶.۵ تا °۲۷
194 فهرجزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱.۵ تا °۳۲
195اسپکهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
196اشتهاردزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
197شیرگشتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
198اسفوردىزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
199اسفندقهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
200 اقلیدزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱