نقشه ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
221 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
222کوه‌کلاله - چنگزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵
223چالوسزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
224چهارگنبدزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
225چهارفرسخزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۱.۵ تا °۳۲
226چاهک(غوری)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
227چاه بهارزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵ تا °۲۵.۵
228بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
229بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
230بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
231بروجنزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
232بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
233بیرجندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
234 بزنگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
235بیاضهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
236بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
237بصیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
238باشتینزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
239بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
240 بانهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵ تا °۳۵.۵