نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21لادیز - تفتانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
22تفرشزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
23تبریززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
24طبسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
25سوریانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
26سلطان آبادسبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
27 سیوندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
28سى‌سختزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
29سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
30سیه‌رودزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
31 شورجستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
32 شمال‌بهابادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
33عشق آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
34شیراززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
35ششتمدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
36 شامکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
37شکرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶ تا °۳۶.۵
38 شاهرودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶ تا °۳۶.۵
39شهربابکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
40شاهین‌دژزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷