نقشه ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
41سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
42سمیرمزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱ تا °۳۱.۵
43سفیدسنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
44سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
45ساوهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
46سروبالازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
47 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
48سارقنجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
49ساردوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
50 سردشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
51قلعه‌سردار - سردارزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
52 سربیشهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲.۵ تا °۳۳
53سرابزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
54سر‌چاه‌شورزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲ تا °۳۲.۵
55سلماسزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۸.۵
56سلفچگانزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
57سهل‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲ تا °۳۲.۵
58ساغندزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
59صفى‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
60سبزوارانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹