نقشه ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
61سبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
62سعادت شهرزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
63رودبارزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
64رومزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
65 رونیززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵
66رباط‌خانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
67 رباط‌ خوشابزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
68رباط قره‌بیلزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
69رباطزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۰ تا °۳۰.۵
70لنجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
71رزوهزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
72 رى‌آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
73رمشکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۶.۵ تا °۲۷
74 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
75راینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
76راورزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۱.۵
77رشتزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
78 رامسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶.۵ تا °۳۷
79رامکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
80رفسنجان1زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵