نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81رفسنجان2زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
82 قوچانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
83قطورزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
84قمزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴.۵ تا °۳۵
85قزوینزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
86قائنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
87قره‌ضیاءالدینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
88قلعه‌منوجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷ تا °۲۷.۵
89پى بشکزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۵.۵ تا °۲۶
90پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
91اسکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
92اشنویهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
93 اردیبزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
94نوک‌آبادزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۸.۵ تا °۲۹
95 نورزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
96 نوبرانزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۵ تا °۳۵.۵
97نیشابورزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
98نهبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
99نطنززمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳.۵ تا °۳۴
100نرماشیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸.۵ تا °۲۹