نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
122لاهرودزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
123 کوهپایهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
124کوه‌یخابزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
125کوه‌دوپشتىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰ تا °۳۰.۵
126کوه لطیفزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
127کوه‌دمزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
128 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
129کر‌سفیدزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹.۵ تا °۳۰
130کیاسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۶.۵
131خوسفزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲.۵ تا °۳۳
132خونیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
133خوىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸.۵ تا °۳۹
134خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
135خضرآبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۱.۵ تا °۳۲
136خاشزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
137 خرانقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
138خانه‌خاتونزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹ تا °۲۹.۵
139خلخالزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
140خوافزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵