نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141خبرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
142کرمانشاهزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
143کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
144کلستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
145کوارزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
146 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
147کاشانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
148کارواندارزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷.۵ تا °۲۸
149کهریزنوزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
150هشتگرد - کرجزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
151کامرودزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
152کلیبرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
153کلاته رشمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
154کلات‌نادرىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
155 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
156 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
157کهورکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۲۹.۵
158کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
159کهیر(هومان)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
160کهک- نوفل لوشاتوزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۴.۵