نقشه ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
161کدکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
162کبودر‌آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
163کبودانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
164جلفازمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
165 جغتاىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
166جیرندهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
167جیانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰.۵ تا °۳۱
168جبال‌بارززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
169 جاسک - گتانزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
170جندقزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
171جامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۵.۵ تا °۳۶
172حرجندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
173سراسکند( هشترود)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
174هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
175هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
176حنازمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
177 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
178 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
179حلبزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
180گرگانزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷