نقشه ها

نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۵۱ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1841لیتولوژی_پاوه 5260سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1842چین_پاوه 5260سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1843گسل_پاوه 5260سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1844لیتولوژی_پير سهراب(گزی) 8141سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1845چین_پير سهراب(گزی) 8141سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1846گسل_پير سهراب(گزی) 8141سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1847لیتولوژی_شيرينو 6545سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1848چین_شيرينو 6545سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1849گسل_شيرينو 6545سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1850لیتولوژی_سی سخت (دشتک) 6251سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
1851چین_سی سخت (دشتک) 6251سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °