نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1وفسزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
2ورزقانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
3هشتگرد - کرجزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
4هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
5هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
6نیشابورزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
7نیریززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
8نوک‌آبادزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۸.۵ تا °۲۹
9نودززمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
10نهبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
11نهاوندزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
12نکیسانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸ تا °۲۸.۵
13نقدهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
14نطنززمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳.۵ تا °۳۴
15نرماشیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸.۵ تا °۲۹
16نخلکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳.۵ تا °۳۴
17نجف‌آبادزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
18نایبند - نایبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
19ناهنجاری های ژئوشیمیایی-فسفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
20ناهنجاری ژئوشیمیایی-یوروپیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °