نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81میانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
82میانراهان(کرکسار)زمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
83مهرودزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۲ تا °۳۲.۵
84مهابادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
85ملایرزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
86معلمانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۵ تا °۳۵.۵
87معبدزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
88مصرزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴ تا °۳۴.۵
89مشهدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵
90مشکین‌شهرزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
91مشکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
92مرندزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷.۵ تا °۳۸
93مرزن‌آبادزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
94مراغهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
95مختارانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
96ماه‌نشانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
97ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۳۹.۵
98لیتولوژی-همدان 5759سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
99لیتولوژی-هشتچين 5664سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
100لیتولوژی-هرسين 5558سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °