نقشه ها

نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱٬۷۸۶ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1721 ده‌سلمزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1722 دهاقانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000-قابل سفارش از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1723 درونهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1724 دره‌دائىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1725 درگززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1726 داورزنزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1727 دارابزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000-قابل سفارش از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1728 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000-قابل سفارش از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1729 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000-قابل سفارش از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1730 خنجزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000-قابل سفارش از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1731 خرانقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1732 خاورکوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1733 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1734 چهچههزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1735 چاه‌نوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1736 چاه‌سنگىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1737 چاه داشىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1738 چادگانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000-قابل سفارش از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1739 چادرملوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1740 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000-قابل سفارش از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵