نقشه ها

نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۵۱ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1841 اردکانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1842 اراکزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1843 اخلمد(رادکان)زمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1844 احمدآبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1845 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1846 ابرکوهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1847 آملزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1848 آق‌دربندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1849 آستارازمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1850 آبیززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1851 آباده - ‌طشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹.۵ تا °۳۰