نقشه ها

نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1661فرمهینزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1662فراشبندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1663فرخىزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1664فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1665فیض‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1666فرومدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1667گابریک (یکدار)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1668گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1669گیوىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1670گل‌گهرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1671گلپایگانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1672گنابادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1673گرگانزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1674حلبزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1675 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1676 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1677حنازمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
1678هرسینزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1679هشت‌چینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
1680سراسکند( هشترود)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵