نقشه ها

نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1681حرجندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1682جامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1683جندقزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1684 جاسک - گتانزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1685جبال‌بارززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1686جیانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1687جیرندهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1688 جغتاىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1689جلفازمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1690کبودانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1691کبودر‌آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1692کدکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1693کهک- نوفل لوشاتوزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1694کهیر(هومان)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1695کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1696کهورکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1697 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1698 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1699کلاته رشمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1700کلات‌نادرىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷