نقشه ها

نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1681جامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1682جندقزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1683 جاسک - گتانزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1684جبال‌بارززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
1685جیانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1686جیرندهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1687 جغتاىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1688جلفازمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1689کبودانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1690کبودر‌آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1691کدکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1692کهک- نوفل لوشاتوزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1693کهیر(هومان)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1694کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
1695کهورکزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1696 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1697 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
1698کلاته رشمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1699کلات‌نادرىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1700کلیبرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹