نقشه ها

نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1801 سربیشهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1802قلعه‌سردار - سردارزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
1803 سردشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1804ساردوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1805سارقنجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1806 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1807سروبالازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1808ساوهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1809سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1810سفیدسنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1811سمیرمزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1812سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1813شاهین‌دژزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1814شهربابکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1815 شاهرودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1816شکرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1817 شامکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1818ششتمدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1819شیراززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1820عشق آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵