نقشه ها

نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1821 شمال‌بهابادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
1822 شورجستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1823سیه‌رودزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1824سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1825سى‌سختزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1826 سیوندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1827سلطان آبادسبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1828سوریانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1829طبسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1830تبریززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1831تفرشزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1832لادیز - تفتانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1833تکابزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1834 تاکستانزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1835تخت‌سلیمانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1836طارمزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1837 طرق - صحزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1838تسوجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1839تهرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1840تربت‌جامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵