نقشه ها

نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1821 شورجستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
1822سیه‌رودزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
1823سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1824سى‌سختزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
1825 سیوندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1826سلطان آبادسبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1827سوریانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
1828طبسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
1829تبریززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1830تفرشزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
1831لادیز - تفتانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1832تکابزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1833 تاکستانزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵
1834تخت‌سلیمانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1835طارمزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
1836 طرق - صحزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳ تا °۳۳.۵
1837تسوجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
1838تهرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
1839تربت‌جامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
1840قره‌چمن - ترکمن چاىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸