نقشه ها

نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۷۸۶ مورد از کل ۱٬۷۸۶ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1781 یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
1782زاهدانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۹ تا °۲۹.۵
1783زمان‌آبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
1784زرآباد(سورو)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
1785زردوزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
1786زیروکى _گهر کوهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵