نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181آورتینزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
182آیسکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
183ابهرزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
184اردبیلزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
185اردستانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
186اردلزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۱.۵ تا °۳۲
187ارسنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
188اسپکهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
189اسفندقهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
190اسفوردىزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
191اسکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
192اشتهاردزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
193اشنویهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
194اصلاندوززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
195الیگودرززمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳ تا °۳۳.۵
196انارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
197انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۳.۵
198اهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
199ایزدخواستزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
200ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴